PRO SEEDS s.r.o.
ryze česká osivářská společnost

Organická hmota

Obsah organické hmoty v půdě je nejdůležitější faktor, který určuje její stabilitu a kvalitu

Organická hmota tvoří pouze zlomek ve složení půdy (1-5%), přesto ji můžeme označit za indikátor zdraví půdy a hraje podstatnou roli ve stabilizaci výnosu zemědělských plodin. Je hlavní suchozemskou zásobárnou uhlíku, dusíku, fosforu a síry. Přeměny organické hmoty zajišťují miliony druhů a miliardy organismů, pro které je současně nezbytným zdrojem energie.

Pokud chceme udržet půdu zdravou a produktivní, musíme zajistit pravidelný přísun organických látek do půdy a zvyšovat obsah organické hmoty v půdě.

Půdní organická hmota má řadu důležitých funkcí:

 • Optimalizuje fyzikální stav půdy a snižuje její objemovou hmotnost
 • Ovlivňuje koloběh živin, jejich sorpci a uvolňování do půdního roztoku
 • Biologickou sorpcí brání vyplavování mobilních živin z půdy (NO3-; SO4-)
 • Je důležitým zdrojem potravy pro půdní mikroflóru, zvyšuje jejich aktivitu, početnost a druhové zastoupení
 • Zvyšuje pórovitost půdy a využití srážkové vody
 • Udrží v sobě vodu odpovídající 5 až 10ti násobku své hmotnosti
 • Během sucha je zdrojem vláhy pro rostliny a zmírňuje dopady stresu
 • Akumuluje v sobě ohromné množství uhlíku, dusíku a dalších živin

Že je organická hmota pro půdu potřebná, nepochybuje žádný agronom. Kde ji ale brát? Právě cílené pěstování meziplodin je vhodnou odpovědí na tuto otázku a pěstování meziplodin na našich polích je naprosto nezbytné.

Cílené a správné pěstování meziplodin se poměrně rychle promítne na kvalitě, struktuře, ale i barvě půdy – to vše je výsledek zvyšujícího se obsahu organické hmoty v půdě.

Půda chudá na organickou hmotu je velmi citlivá ke slévání půdních agregátů vlivem přívalových dešťů a zhoršuje se tak možnost založení kvalitního a vyrovnaného porostu, tím se snižuje i potenciál výnosu a zisku.

 

Příčiny ztrát organické hmoty z půdy:

 • Působení eroze na půdu
 • Zvýšená mineralizace po odvodnění, intenzivním zpracováním a provzdušněním půdy, suché a teplé regiony
 • Nedostatečná dotace organických látek do půdy při intenzivním zemědělství
 • Úzké osevní postupy bez víceletých pícnin
 • Nedostatek statkových hnojiv

 Důsledky úbytku půdní organické hmoty:

 • Ztráta stability půdních agregátů – tvorba povrchových krust, utužení půdy
 • Zhoršené hospodaření s vodou a živinami
 • Větší zranitelnost vodní a větrnou erozí
 • Snížení pufrační schopnosti půdy a nebezpečí okyselování půd
 • Vyšší citlivost k výkyvům počasí
 • Snížení biologické aktivity půd
 • Zvýšení mobility kontaminujících látek v půdě
 • Omezené poutání a využití aplikovaných živin
 • Zvýšení obsahu dusičnanů v půdě s časově omezeným vlivem na výživu rostlin a s negativním dopadem na hydrosféru
 • Snížení produkční schopnosti půdy v důsledku všech předchozích bodů

Organická hmota v sobě udrží ohromné množství vody

- zvýšení obsahu OH pomáhá v boji proti suchu!

 • 1,5% OH = 18 l vody (12 PET lahví)
 • 5%    OH = 88 l vody (60 PET lahví)

Množství vody obsažené pouze v OH představuje:

Horní vrstvě půdy do 15 cm 

 • 1% OH = 10 - 20 mm
 • 4% OH = 38 – 78 mm

Ve vrstvě půdy do 30 cm 

 • 1% OH = 20 – 40 mm
 • 4% OH = 76 – 157 mm
 

Jak zvýšit obsah organické hmoty v půdě:

 • Důležité je bilancování organických látek v půdě
 • Vytvořit plán pro pravidelný přísun organické hmoty do půdy
 • Rozšiřovat osevní postupy
 • Střídat nebo kombinovat mělce a hluboce kořenící plodiny
 • Zásadní je využití meziplodin a doprovodných plodin 
 • Udržovat nejlépe celoroční rostlinný pokryv půdy
 • Omezovat intenzivní zpracování půdy

 Základní procesy přeměny organických látek v půdě:

 • Mineralizace = rozklad organické hmoty na jednoduché anorganické sloučeniny
 • Humifikace = transformace primárních zdrojů organické hmoty na složitější a stabilnější látky = humus

Obsah organických látek (OL) ve statkových hnojivech, dávka hnojiva pro doplnění 4t OL/ha, efektivní organická hmota (EOH) a zbytek OL po roce od aplikace hnojiva:

HnojivoOL (%)Dávka hnojiva (t/ha)EOH (%)Zbytek OL (t/ha)
Hnůj1724552,2
Sláma805200,8
Zelené hnojení, chrást1233150,6
Kejda667100,4

Půda s vysokým obsahem OH funguje jako houba - je schopná nasát a udržet v sobě vodu, naopak půda s nízkým obsahem OH se chová jako cilha bez póru a schopností zadržet a zpřístupňovat vodu kořenům rostlin.

 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Povinné údaje jsou označeny (*).
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou využity pouze pro účely vyřízení vaší zprávy.

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz